2011-05-11 # 16:50:20

Usvojen Zakon o izvršenju i obezbeđenju


Zakonom uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeđenja istih


     SkupÅ¡tina Republike Srbije usvojila Zakon o izvrÅ¡enju i obezbezbeÄ‘enju koji stupa na snagu 17. maja 2011. Zakon će se primenjivati od 17. septembra 2011. godine, osim odredbi o sudskim izvrÅ¡iteljima koje će se primenjivati po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu.

 

     Ovim Zakonom se ureÄ‘uje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeÄ‘enja potraživanja, na osnovu domaće ili strane izvrÅ¡ne ili verodostojne isprave. UreÄ‘uje se i sprovoÄ‘enje izvrÅ¡enja i obezbeÄ‘enja, kao i uslovi za obavljanje delatnosti izvrÅ¡itelja.

     Zakon definiÅ¡e nadležnost suda i izvrÅ¡itelja, rokove izvrÅ¡enja i redosled namirenja na osnovu izvrÅ¡ne isprave i to:

 • pravnosnažna odlukasuda i sudsko poravnanje, kao i drugi akti stranaka koji su zakonom izjednačeni sa sudskim poravnanjem;
 • pravnosnažna, odnosno konačna odluka doneta u upravnom i prekrÅ¡ajnom postupku i poravnanje u upravnom postupku, ako glase na ispunjenje novčane obaveze i ako posebnim zakonom nije drugačije odreÄ‘eno;
 • izvod iz registra založnih prava na pokretnim stvarima i pravima i izvod iz registra finansijskog lizinga koji sadrži podatke o ugovoru o finanasijskom lizingu i predmetu finansijskog lizinga;
 • ugovor o hipoteci, odnosno založna izjava, sačinjena saglasno propisima kojima se ureÄ‘uje hipoteka;
 • usvojen plan reorganizacije u stečajnom postupku, čije je usvajanje potvrÄ‘eno odlukom suda;
 • izvrÅ¡na odluka koja je potvrÄ‘ena kao Evropska izvrÅ¡na isprava;
 • druga isprava koja je zakonom odreÄ‘ena kao izvrÅ¡na isprava.

   

      Sredstva izvrÅ¡enja radi ostvarenja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

     Sredstva izvrÅ¡enja radi ostvarenja nenovčanog potraživanja su: predaja pokretnih stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, izvrÅ¡enje obaveze činjenjem, nečinjenjem ili trpljenjem, izvrÅ¡enje odluka iz porodičnih odnosa, izvrÅ¡enje radi vraćanja zaposlenog na rad, izvrÅ¡enje odluke o deobi stvari, upis u javne knjige i izdejstvovanje izjave volje.

     Predmeti izvrÅ¡enja su stvari i prava na kojima se može sprovesti izvrÅ¡enje radi ostvarivanja potraživanja, osim predmeti stvari izvan prometa, stvari koje zakon isključuje, objekti, oružje i oprema namenjeni odbrani i bezbednosti države.

 

     U drugom delu Zakona donose se opÅ¡te odredbe o postupku izvrÅ¡enja.

     IzvrÅ¡itelji postupaju isključivo na osnovu podnesaka i drugih pismena, na osnovu sudske odluke i opÅ¡teg ovlašćenja izvrÅ¡nog poverioca.

     OdreÄ‘ena je procedura dostavljanja podneska izvrÅ¡nom dužniku, pravnim i fizičkim licima, vraćanje na preÄ‘aÅ¡nje stanje, izuzeće sudija i predloga izvrÅ¡enja i troÅ¡kovi postupka.

     Odluke u izvrÅ¡nom postupku donose se u obliku reÅ¡enja ili zaključka.

     ReÅ¡enjem o izvrÅ¡enju dozvoljava se izvrÅ¡enje na imovini izvrÅ¡nog dužnika, pod uslovima i obimu odreÄ‘enim Zakonom.

     Zaključkom suda odreÄ‘uje se sprovoÄ‘enje pojedinih radnji i upravlja postupkom.

     U reÅ¡enju o izvrÅ¡enju moraju biti navedeni: sud, izvrÅ¡ni poverilac, izvrÅ¡ni dužnik, izvrÅ¡na, odnosno verodostojna isprava, potraživanje izvrÅ¡nog poverioca, pouka o pravnom leku, kao i drugi podaci potrebni za sprovoÄ‘enje izvrÅ¡enja.

     U reÅ¡enju o izvrÅ¡enju navode se sredstvo i predmet izvrÅ¡enja, ako su označeni u predlogu za izvrÅ¡enje.

      PredviÄ‘en je prigovor kao pravni lek na izvrÅ¡no reÅ¡enje ali su definisani i razlozi prigovora . O prigovru raspravlja veće od troje sudija, istog suda koji je odlučivao u prvom stepenu.

     IzvrÅ¡ni poverilac koji je pokrenuo postupak izvrÅ¡enja, odnosno obezbeÄ‘enja može pred sudom da podnese zahtev za dobijanje izjave o imovini izvrÅ¡nog dužnika, kada se obaveza izvrÅ¡nog dužnika sastoji u novčanim davanjima.

     Sud donosi reÅ¡enje kojim nalaže izvrÅ¡nom dužniku da pristupi u sud radi davanja izjave o imovini ili da u roku koji ne može biti duži od pet radnih dana dostavi sudu izjavu o imovini.

     Ako izvrÅ¡ni dužnik ne postupi po nalogu suda biće kažnjen. Novčana kazna se može izreći fizičkom licu, kao i odgovornom licu u pravnom licu ili u državnom organu, u iznosu od 10.000 dinara do 200.000 dinara, a pravnim licima u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara.

     Novčana kazna ponovo će se izreći, ako izvrÅ¡ni dužnik ne postupi po ponovljenom nalogu suda, odnosno izvrÅ¡itelja ili nastavi da postupa protivno zabrani. Ponovo izrečena kazna se po pravilu izriče u povećanom iznosu.

 

     Sud vodi knjigu izvrÅ¡nih dužnika i zbirku isprava.

     Knjiga izvrÅ¡nih dužnika sadrži evidenciju sa podacima o izvrÅ¡nom dužniku, osnovu upisa, datumu upisa, reÅ¡enju kojim je naložen upis i evidencionom broju pod kojim se izjava čuva u zbirci isprava.

     Sud je dužan da zainteresovanom licu omogući uvid u knjigu izvrÅ¡nih dužnika ili dostavi obaveÅ¡tenje o upisu odreÄ‘enog lica u knjigu izvrÅ¡nih dužnika, vremenu i osnovu tog upisa, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva.

 

     Sud sprovodi izvrÅ¡enje po službenoj dužnosti kada su za to ispunjeni uslovi propisani zakonom. Postupak sprovoÄ‘enja izvrÅ¡enja od strane izvrÅ¡itelja pokreće se predlogom izvrÅ¡nog poverioca.

     IzvrÅ¡ni postupak okončava se obustavom ili zaključenjem.

Sud obustavlja izvršenje:

 •  ako je izvrÅ¡na isprava pravnosnažno, odnosno konačno ukinuta, preinačena, poniÅ¡tena ili stavljena  van snage;
 •  usled smrti stranke koja nema naslednika;
 •  usled prestanka stranke koja je pravno lice, a nema pravnog sledbenika;
 •  ako je potraživanje prestalo;
 •  usled propasti predmeta izvrÅ¡enja;
 •  ako nema imovine koja može biti predmet izvrÅ¡enja;
 •  iz drugih razloga predviÄ‘enih zakonom.

     Ako je postupak izvrÅ¡enja započet kod izvrÅ¡itelja, postupak izvrÅ¡enja pred izvrÅ¡iteljem će se obustaviti, ako izvrÅ¡ni poverilac promeni izbor o načinu sprovoÄ‘enja izvrÅ¡enja tako Å¡to predloži da izvrÅ¡enje sprovede sud.

     IzvrÅ¡ni dužnik može u svakoj fazi izvrÅ¡nog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvrÅ¡enja ili pre dosuÄ‘enja stvari izvrÅ¡nom poveriocu, da izmiri dug, zajedno sa ugovorenom, odnosno zakonskom zateznom kamatom i troÅ¡kovima izvrÅ¡nog postupka koji su nastali do trenutka izmirenja duga.

     IzvrÅ¡ni dužnik i izvrÅ¡ni poverilac mogu se sporazumeti da se dug isplati na rate i o tome dostaviti sporazum overen u sudu, u kom slučaju će se izvrÅ¡ni postupak obustaviti po službenoj dužnosti.

     Odlukom o obustavi izvrÅ¡enja ukinuće se i sprovedene izvrÅ¡ne radnje, ako se tim ne dira u stečena prava trećih lica.

     Po namirenju izvrÅ¡nog poverioca donosi se odluka o zaključenju izvrÅ¡nog postupka.

 

     Kada je izvrÅ¡enje već sprovedeno, izvrÅ¡ni dužnik može sudu podneti predlog za protivizvrÅ¡enje, zahtevajući da mu izvrÅ¡ni poverilac vrati ono Å¡to je izvrÅ¡enjem dobio i odreÄ‘ujući sredstvo izvrÅ¡enja, ako je:

 • izvrÅ¡na isprava pravnosnažno, odnosno konačno ukinuta, preinačena, poniÅ¡tena ili stavljena van snage;
 • izvrÅ¡ni dužnik u toku izvrÅ¡nog postupka dobrovoljno izmirio poveriočevo potraživanje;
 • reÅ¡enje o izvrÅ¡enju ili reÅ¡enje o sprovoÄ‘enju izvrÅ¡enja pravnosnažno ukinuto ili preinačeno;
 • pravnosnažnom sudskom odlukom utvrÄ‘ena nedopustivost izvrÅ¡enja.

     Predlog za protivizvrÅ¡enje može se podneti u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke izvrÅ¡nom dužniku, odnosno u roku od 15 dana od dana okončanja izvrÅ¡nog postupka ako je izvrÅ¡ni dužnik u toku izvrÅ¡nog postupka dobrovoljno izmirio poveriočevo potraživanje.

 

      U delu tri Zakona, IzvrÅ¡enje radi naplate novčanog potraživanja, odreÄ‘ena je nadležnost suda, postupak izvrÅ¡enja, izuzimanje od izvrÅ¡enja i namirenja, u slučajevima kada se isto sprovodi nad različitim oblicima svojine:

 • pokretnim stvarima
 • nepokretnim stvarima
 • potraživanjima izvrÅ¡nog dužnika
 • zaradi i drugim ličnim primanjima
 • računu izvrÅ¡nog dužnika
 • Å¡tednim ulogom i tekućim računima
 • hartijama od vrfenosti i udelima u privrednim druÅ¡tvima

 

     U četvrtom delu Zakona reguliÅ¡u se izvrÅ¡enja radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja:

 • predaja pokretnih stvari,
 • ispražnjenje i predaja nepokretnosti,
 • izvrÅ¡enje obaveza na činjenje nečinjenje i trpljenje,
 • izvrÅ¡enje odluka u vezi sa porodičnim odnosima,
 • izvrÅ¡enje radi vraćanja zaposlenog na rad,
 • izvrÅ¡enje odluke o deobi stvari,
 • upisivanje u javne knjige,
 • izdejstvovanje izjave volje.

 

     Zakon dalje reguliÅ¡e posebni postupak za namirenje potrživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga.

 

     Pored izvrÅ¡enja Zakon ureÄ‘uje i pitanja obezbeÄ‘enja.

     Kao sredstva obezbeÄ‘enja mogu se odrediti založno pravo na stvarima i pravima na osnovu izvrÅ¡ne isprave, sticanje založnog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka, prethodne mere i privremene mere.

 

     Na kraju Zakona reguliÅ¡e se status izvrÅ¡itelja, uslovi za imenovanje i razreÅ¡enje izvrÅ¡itelja, njihov rad, ovlašćenja i dužnosti ali i odgovornosti izvrÅ¡itelja.

     Komora je profesionalno i neprofitno udruženje u koje se udružuju svi izvrÅ¡itelji i zamenici upisani u imenik.

 Komora:

 • donosi Statut, kodeks profesionalne etike izvrÅ¡itelja i druge akte, u skladu sa zakonom i Statutom;
 • čuva ugled, čast i prava profesije izvrÅ¡itelja;
 • stara se da izvrÅ¡itelji savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove;
 • predstavlja izvrÅ¡itelje kod državnih organa radi zaÅ¡tite prava i interesa profesije;
 • stara se o stručnom usavrÅ¡avanju izvrÅ¡itelja i organizuje stručne skupove, seminare i savetovanja u oblasti izvrÅ¡enja;
 • vodi pomoćni imenik izvrÅ¡itelja i zamenika, kao i imenik ortačkih druÅ¡tava izvrÅ¡itelja;
 • uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komorama izvrÅ¡itelja drugih zemalja;
 • obavlja druge poslove utvrÄ‘ene ovim zakonom i Statutom.

     Nadzor nad zakonitošću rada izvrÅ¡itelja vrÅ¡i Ministarstvo, po službenoj dužnosti ili na predlog predsednika suda za čije područje je izvrÅ¡itelj imenovan, predsednika Komore, kao i po inicijativi stranaka i učesnika u postupku.

     Ministarstvo je ovlašćeno da:

 • izvrÅ¡i uvid u poslovne knjige, evidenciju, spise i uskladiÅ¡tene stvari;
 • zahteva od izvrÅ¡itelja sve neophodne podatke o njegovom poslovanju;
 • pribavi od nadležnih organa i organizacija podatke o poslovanju izvrÅ¡itelja.

     Nadzor nad radom izvrÅ¡itelja obavlja i Komora.

     Komora obavlja nadzor po službenoj dužnosti, najmanje jedanput godiÅ¡nje.

     Komora može obaviti nadzor i po pritužbama stranaka i učesnika u postupku.

 

     Zakon o izvrÅ¡enju i obezbezbeÄ‘enju objavljen je u Službenom glasniku RS broj 31 od 09.05.2011. godine. Stupa na snagu 17. maja 2011. a primenjivaće se od 17. septembra 2011. godine, osim odredbi o sudskim izvrÅ¡iteljima koje će se primenjivati po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona.

 

     Zakon o izvrÅ¡enju i obezbeÄ‘enju  dostupan je na sajtu www.knjigovodstvo.rs  u delu  Propisi > Ostali propisi

    


Preuzeto sa sajta www.knjigovodstvo.rs