2011-05-21 # 11:13:05

Doneta Uredba Vlade Republike Srbije za podsticanje zapošljavanja u privatnom sektoru


Poslodavcima iz privatnog sektora omogućeno da ostvare subvencije poreza na zarade i doprinosa za PIO osiguranje za novozaposlene radnike


      Novom Uredbom o podsticanju zapoÅ¡ljavanja koju je donela Vlada Republike Srbije (objavljena u Sl.glasniku RS, br. 31/2011.) očekuje  se podsticanje poslodavaca na upoÅ¡ljavanje novih radnika i uvoÄ‘enje viÅ¡e reda u oblasti zapoÅ¡ljavanja, prvenstveno prevoÄ‘enjem rada na crno u legalne tokove privreÄ‘ivanja.   

      Uredba stupa na snagu 14.maja 2011. godine.

 

         * Pravo na subvencije i njihova visina

     Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodreÄ‘eno, odnosno odreÄ‘eno vreme lice koje najmanje Å¡est meseci bez prekida pre zapoÅ¡ljavanja nije bilo u radnom odnosu (u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa:

     * 30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za PIO osiguranje, u period od 12

        meseci od dana novog zapoÅ¡ljavanja, odnosno u periodu  dok traje radni odnos na

        odreÄ‘eno vreme novozaposlenom licu.

     * 100 % obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za PIO osiguranje, u periodu od

        12 meseci od dana novog zapoÅ¡ljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na

        odreÄ‘eno vreme novozaposlenom licu mlaÄ‘em od 30 ili starijem od 45 godina.

      

     Poslodavac iz privatnog sektora jeste poslodavac koji posluje sa viÅ¡e od 50% privatnog kapitala.

     Pravo na subvencionisanje iznosa 30%, odnosno 100% obračunatog poreza na zarade i doprinosa za PIO osiguranje nema poslodavac koji je ostvario pravo na korišćenje sredstava u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (Sl.glasnik RS, br.34/10 i 41/10).

     Ukupnim doprinosom za PIO osiguranje, smatra se doprinos za novozaposlena lica obračunat iz osnovice i na osnovicu, u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

      * Zahtevi za subvencionisanje poreza i PIO doprinosa

     Obračun poreza i doprinosa vrÅ¡i poslodavac i zajedno ga sa zahtevom za subvencionisanje poreza i doprinosa predaje Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi.

     Prаvilnikom o obrascima za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ( Sl. glasnik RS, br. 34/2011.) propisani su obrasci zаhtevаzаsubvencionisаnje i to:

1) Obrаzаc ZSP – Zаhtev zаsubvencionisаnje porezаnаzаrаde;

2) Obrаzаc ZSD – Zаhtev zаsubvencionisаnje doprinosаzаpenzijsko i invаlidsko osigurаnje.

      Zаhtev zаsubvencionisаnje porezаnаzаrаde poslodаvаc podnosi Poreskoj uprаvi nаObrаscu ZSP, kаo prilog uz poresku prijаvu o obrаčunаtom i plаćenom porezu nаzаrаde (Obrаzаc PPOPJ), prilikom svаke isplаte zаrаde zаodreÄ‘eni mesec, pri čemu, u Obrаscu PP OPJ, pored ostаlog, iskаzuje u koloni 3 pod red. br. I – podаtаk o broju zаposlenih/аngаžovаnih licа, аpod red. br. 8. ne iskаzuje podаtke zаlicаzаkojаkoristi prаvo nаsubvenciju porezаpremаUredbi o podsticаnju zаpoÅ¡ljаvаnjа.

     Zаhtev zаsubvencionisаnje doprinosаzаpenzijsko i invаlidsko osigurаnje poslodаvаc podnosi Poreskoj uprаvi nаObrаscu ZSD, kаo prilog uz poresku prijаvu o obrаčunаtim i plаćenim doprinosimаzаobаvezno socijаlno osigurаnje nаzаrаde (Obrаzаc PP OD), prilikom svаke isplаte zаrаde zаodreÄ‘eni mesec, pri čemu, u Obrаscu PP OD, pored ostаlog, iskаzuje pod red. br. 2. – podаtаk o broju zаposlenih, аpod red. br. 2.2. ne iskаzuje podаtke zаlicаzаkojаkoristi prаvo nаsubvenciju doprinosаzаpenzijsko i invаlidsko osigurаnje premаUredbi o podsticаnju zаpoÅ¡ljаvаnjа.

      Subvencionisanje ukupnih doprinosa vrÅ¡iće se tako Å¡to će se sredstva za doprinose za novozaposlena lica uplaćivati iz budžeta Republike Srbije, iz sredstava predviÄ‘enih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

     Subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade vrÅ¡iće se tako Å¡to će poslodavac biti u obavezi da 70% obračunatog poreza na zarade za novozaposlena lica uplaćuje na propisan račun budžeta.

    

     * Kontrola korišćenja subvencija

     Poreska uprava, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, kontroliÅ¡e obračun poreza i doprinosa za novozaposlena lica, koji dostavlja Ministarstvu finansija.

     Ministarstvo finansija će, iz sredstava namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, preneti sredstva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obračunatih doprinosa.

     Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvrÅ¡iće uplatu sredstava preko uplatnih računa za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za svakog poslodavca pojedinačno, sa pozivom na PIB tog poslodavca.  

     Kontrolu broja zaposlenih kod poslodavca vrÅ¡iće Nacionalna služba za zapoÅ¡ljavanje, inspekcija rada i Poreska uprava.

 

     * Gubljenje parava na subvencije i povraćaj sredstava

     Poslodavci ne mogu smanjivati broj zaposlenih tokom perioda subvencionisanja poreza i doprinosa u odnosu na broj zaposlenih koji su imali na dan 31. marta 2011. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

    Ako u toku korišćenja subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju ili to utvrdi kontrola,  gubi pravo na subvenciju, pri čemu, u slučaju kada je subvencija korišćena za viÅ¡e novozaposlenih lica, prvo gubi subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

     Poslodavac je dužan da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio subvenciju, valorizovan primenom indeksa potroÅ¡ačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih.

     Ukoliko Nacionalna služba za zapoÅ¡ljavanje, inspekcija rada ili Poreska uprava utvrde da je doÅ¡lo do smanjenja broja zaposlenih i/ili da poslodavac nije izvrÅ¡io povraćaj korišćenih subvencionisanih valorizovanih sredstava,  poslodavac je dužan da plati i pripadajuću kamatu, u skladu sa zakonom koji ureÄ‘uje poreski postupak i poresku administraciju, od 30 dana od dana isteka roka za povraćaj sredstava do dana uplate.

 


Preuzeto sa sajta www.knjigovodstvo.rs