• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

Propisi PDV
Prilozi
VestiMišljenjaObrasciDodaci
* ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
Poslednje izmene: Sl.glasnik 61/2007. Datum: 2007-06-30 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 29/2011. Datum: 2011-04-30 > Preuzmi <
** UREDBA o količini rashoda ( kalo, rastur, kvar i lom ) na koji se ne plaća PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 124/2004. Datum: 2004-11-19 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza
Poslednje izmene: Sl.glasnik 106/2007. Datum: 2007-11-16 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o postupku ostvarivanja prava na refundaciju plaćenog PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
* PRAVILNIK o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
* PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja ko PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
Poslednje izmene: Sl.glasnik 27/2005. Datum: 2005-03-24 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 120/2008. Datum: 2008-12-29 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja ko PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
Poslednje izmene: Sl.glasnik 24/2011. Datum: 2011-04-04 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetitima
Poslednje izmene: Sl.glasnik 105/2004. Datum: 2004-09-21 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračun PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koje vrši strani obveznik
Poslednje izmene: Sl.glasnik 105/2004. Datum: 2004-09-21 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja odbitka prethodnog poreza
Poslednje izmene: Sl.glasnik 106/2007. Datum: 2007-11-16 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koje se ne smatra prometom u smislu Zakon o PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 67/2005. Datum: 2005-07-29 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vredn
Poslednje izmene: Sl.glasnik 114/2004. Datum: 2004-10-18 > Preuzmi <
*** PRAVILNIK o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV
Poslednje izmene: Sl.glasnik 105/2004. Datum: 2004-09-21 > Preuzmi <

clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved