• Knjigovodstveni softver
 • Edukacija zaposlenih
 • Finansijski konsalting
 • Kompletne knjigovodstvene usluge
 • *** Vaš LIČNI knjigovođa
 • *** Kurirska služba

2011-03-22 # 13:59:55

Prijave podataka za utvrđivanje staža za 2010. godinu


Krajnji rok poslodavaca za podnošenja obrazaca M-4 za 2010. kalendarsku godinu je 30.april 2011.


U skladu sa članom 132. Zakona o penzijskom i invaldiskom osiguranju, poslodavci, organ nadležan za poslove javnih prihoda, organizacije za zapošljevanje, i Fond po službenoj dužnosti, dužni su podneti prijave podataka za utvrđivanje staža, za matičnu evidenciju Republičkog fonda za PIO.

Prijava podataka za utvrÄ‘ivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje služe za utvrÄ‘ivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa, podnose se najdocnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a organ nadležan za poslove javnih prihoda - do 30.juna tekuće godine, prema članu 144. Zakona o PIO.

 

Za osiguranike zaposlene, prijave podnosi poslodavac na obrascima:

 • M-4,   za jednog zaposlenog
 • M-4K, za viÅ¡e zaposlenih 

 

Za osiguranike osnivačeprivrednog društva koji su u istom i zasnovali radni odnos, prijave podnosi poslodavac na obrascima:

 • M-4/SP,   za jednog osnivača
 • M-4K/SP, za viÅ¡e osnivača 

 

Za osiguranike osnivačeprivrednog društva, koji su zasnovali radni odnos u drugom društvu, prijave podnosi poreski organ na obrascima:

 • M-4/SP,   za osnivača
 • M-4K/SP, za viÅ¡e osnivača 

Za osnivače privrednog društva, koji su u random odnosu kod drugog poslodavca, prijave podnosi i poslodavac kao za zaposlenog osiguranika, na obrascima M-4, odnosno M4-K.

 

Za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike prijave (podatke o osnovici) podnosi poreski organ, a podatke o stažu upisuje nadležna filijala Republičkog fonda za PIO, na obrascima: 

 • M-4/SP,   za jednog osiguranika
 • M-4K/SP, za viÅ¡e osiguranika

 

Za osiguranike samostalnih delatnosti koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca,  prijave podnosi poreski organ, na obrascima: 

 • M-4/SP,   za jednog osiguranika
 • M-4K/SP, za viÅ¡e osiguranika

Za osiguranike samostalnih delatnosti koji su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca,  prijave podnosi i poslodavac kao za zaposlenog osiguranika, na obrascima M-4, odnosno M4-K.

 

Za uposlena lica po ugovoru o privreminim i povremenimposlovima prijave podnosi poslodavac sa kojim su direktno sklopii ugovor, odnosno omladinska i studenska zadruga ako su angažovani preko njih,  na obrascima:  

 • M-4,   za jedno lice
 • M-4K, za viÅ¡e lica 

Lica mlađa od 26 godina, koja su na redovnom školovanju i koja rade kao uposlena lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ne ostvaruju pravo iz PIO osiguranja i za njih se ne podnose prijave.

Lica mlađa od 26 godina, koja nisu na redovnom školovanju, ostvaruju pravo iz PIO osiguranja i za njih se podnose prijave.

Lica koja ostvaruju ugovorne naknade po osnovu: autorskih honorara, ugovora o delu i sl. poslodavci i nadležni poreski organ ne unose u prijave. Prijave za ova lica podnosi Republički fond za PIO preko prijave na obrascu  M-4UN.

Republički fond za PIO podnosi prijavu podataka na obrascu M-6 za evidenciju naknada za invalide rada II i III kategorije, tako da ni za ova lica prijave ne podnose poslodavci i nadležni poreski organ. 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved