• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-05-11 # 23:14:59

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate


Izmenama je predviđeno da od 17.05.2011. umesto stope rasta cena na malo, na visinu stope zatezne kamate utiče mesečna stopa rasta potrošačkih cena, objavljena od strane Republičkog zavoda za statistiku


 

          Zakon o visini stope zatezne kamate, koji je na snazi od 03.03.2001. godine, predviÄ‘ao je da se stopa zatezne kamate formira na osnovu mesečne stope rasta cena na malo i fiksne stope od 0.5% mesečno.

          Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate, objavljenom u Službenom glasniku RS. br. 31 stopa zatezne kamate se sastojati od:

1) mesečne stope rasta potrošačkih cena

2) fiksne stope od 0,5% mesečno

 

          Obračun duga uvećanog  za  zateznu  kamatu  vrÅ¡i  se  tako  da  se  fiksna  stopa  od 0,5%  množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu jednaku mesečnoj stopi rasta potroÅ¡ačkih cena, primenom konformne metode.

          Za mesec za koji nije  poznata stopa rasta potroÅ¡ačkih cena, primenjuje se poslednja objavljena mesečna stopa rasta potroÅ¡ačkih cena. 

          Za mesec za koji je stopa rasta potroÅ¡ačkih cena jednaka nuli ili  je negativna,  mesečna stopa zatezne kamate jednaka je fiksnoj stopi od 0,5% mesečno.

          Pri obračunu zatezne kamate za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, uzima se u obzir mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine.

          Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potroÅ¡ačkih cena za 10 procentnih poena ili viÅ¡e, veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, umesto mesečne stope rasta potroÅ¡ačkih cena, uzima se aritmetička sredina izmeÄ‘u referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i mesečne stope rasta potroÅ¡ačkih cena.

 

          Republički zavod za statistiku objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o mesečnim stopama rasta potroÅ¡ačkih cena u Republici Srbiji.

          Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o visini referentne kamatne stope.

 

          Ove izmene stupaju na snagu 17.05.2011. godine, poÅ¡to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate objavljen u Službenom glasniku RS br. 31 od 09.05.2011. godine.


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved