• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-05-28 # 14:50:27

Donet novi Zakon o privrednim društvima


Opisno i instruktivno opširniji i bez velikih suštinskih promena, novi Zakon je objedinio zakone o privrednim društvima i preduzetnicima ali bez takve najave i u naslovu


 

     Novi Zakon o privrednim druÅ¡tvima objavljen je u  „Službenom gl. RS” broj 36 od 27.maja 2011. godine. Stupa na snagu 04.06.2011. a primenjivaće se od 01.02.2012. godine.  ÄŒlanovi 344 st.9 i 586 st.1 tč.8. primenjivaće se od 01.01.2014. godine i oni se odnose na obavezu javnog akcionarskog druÅ¡tva da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem i kaznenu odredbu za nepoÅ¡tovanje te obaveze.

     Novim zakonskim reÅ¡enjem materija o privrednim druÅ¡tvima i preduzetnicima je objedinjenja u jedinstveni propis. Zakonodavac se nije odlučio da izmenu prati i sam naslov zakona, bez razlike Å¡to preduzetnici nisu pravna već fizička lica koja samostalno obavljaju delatnost i u svakom slučaju nisu privredna druÅ¡tva.

     SuÅ¡tinskih i velikih promena nema. Uglavnom se radi o preciznijem, boljem i praktičnijem definisanju prethodnih propisa, uz dosta pojaÅ¡njenja i neminovnih usklaÄ‘ivanje sa regulativom EU.

     Prethodnim zakonskim reÅ¡enjem bilo je definisano da je dozovoljeno obavljanje svih zakonom dozvoljenih delatnosti. Novi Zakon, član 4., definiÅ¡e da druÅ¡tvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su odreÄ‘ene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

 

     Po novom propisu, članom 12. predviÄ‘ene su izmene osnivačkog akta i statuta druÅ¡tva

 Osnivački akt druÅ¡tva, osim akcionarskog, menja se odlukom koju potpisuju članovi druÅ¡tva koji su za nju glasali.Odluka je validna ako je overena u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje overa potpisa, ako je to predviÄ‘eno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Osnivački akt akcionarskog društva ne menja se.

Statut akcionarskog druÅ¡tva menja se odlukom skupÅ¡tine, odnosno drugog organa odreÄ‘enog  zakonom.

Zakonski zastupnik druÅ¡tva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, odnosno statuta sačini i potpiÅ¡e prečišćeni dokument i isti zajedno sa izmenama registruju u skladu sa Zakonom o registraciji.

 

     Minimalni kapital druÅ¡tva sada je iskazan u dinarima, ne u evrima kao do sada, i on iznosu  3.000.000 dinara za akcionarsko druÅ¡tvo i 100,00* dinara za druÅ¡tvo sa ograničenom odgovornošću.( * U radnoj verziji Zakona o privrednim druÅ¡tvima odreÄ‘eno ja da je minimalni kapital za druÅ¡tva za ograničenom odgovornošću iznosi 100.000,00 dinara. ) 

     Izmene obavezuju na dokapitalizacijudruÅ¡tava koja imaju manji osnovni kapital, s’tim da druÅ¡tva ograničene odgovornosti moraju sačekati korekciju greÅ¡ke zakonodavca.

Podsećamo da je zakonodavac ostavio rok do 01.02.2012. godine za usklađivanje tj. početak primene Zakona.

 

     Sva akcionarska druÅ¡tva postaju otvorena, termin „zatvorena”je izostavljen, tj. ukinut.

 

     Proboj pravne ličnostije preciznije definisan uz nabrajanje slučajeva u kojima postoji zloupotreba samog druÅ¡tva ili njegove imovine.

     Komanditor, član druÅ¡tva s ograničenom odgovornošću i akcionar, kao i zakonski zastupnik tog lica ako je ono poslovno nesposobno fizičko lice, koji zloupotrebi pravilo o ograničenoj odgovornosti odgovara za obaveze druÅ¡tva, naročito ako to lice:

          1) upotrebi druÅ¡tvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;

          2) koristi imovinu druÅ¡tva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;

          3) koristi druÅ¡tvo ili njegovu imovinu u cilju oÅ¡tećenja poverilaca druÅ¡tva;

          4) radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu druÅ¡tva, iako je znalo ili moralo znati da druÅ¡tvo neće moći da izvrÅ¡ava svoje obaveze.

     Poverilac druÅ¡tva može podneti tužbu protiv lica nadležnom sudu prema sediÅ¡tu druÅ¡tva u roku od Å¡est meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od dana zloupotrebe.

     U slučaju da potraživanje poverioca nije dospelo u trenutku saznanja za zloupotrebu, rok od Å¡est meseci počinje da teče od dana dospeća potraživanja.

 

       Uz izjednačavanje zakonitog i statutarnog zastupnika, novina je da druÅ¡tvo može zastupati i pravno lice ali uz obavezu imenovanja najmanje jednog fizičkog lica kao njegovog zakonitog zastupnika.

      DefiniÅ¡u se i punomoćnici kao zastupnici druÅ¡tva. To su lica koja su ili nisu zaposlena u druÅ¡tvu ali koja rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje odreÄ‘enih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji. Njihova ovlašćenja su u skladu sa poslovima koje obavljaju za druÅ¡tvo i kao punomoćnici druÅ¡tva zaključuju i ispunjavaju ugovore, odnosno preduzimaju pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja. 

 

     Zakon donosi i dosta preciznije definisanje pojma i položaj prokure u druÅ¡tvu.

Prokura je poslovno punomoćje kojim druÅ¡tvo ovlašćuje jedno ili viÅ¡e fizičkih lica – prokurista da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

          - zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuÄ‘enjem ili

            opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje druÅ¡tvo poseduje u drugim pravnim licima;

          - preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;

          - zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;

          - zastupa druÅ¡tvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

 

     Upravljanje druÅ¡tvom može biti jednodomo i dvodomo. Jednodomo upravljanje druÅ¡tvom podrazumeva skupÅ¡tinu druÅ¡tva i upravu koju najčešće čini direktor ili direktori druÅ¡tva.

U dvodomom upravljanju društvom pored skupštine postoji i nadzorni organ koji bira upravu i koja je nadzornom organu odgovorna za svoj rad.

 

     Novim Zakonom o privrednim druÅ¡tvima utemeljuje se i prinudna likvidacija koju sprovodi Agencija za privredne registre, pod odreÄ‘enim i zakonom predviÄ‘enim uslovima.   

 

     Poslovno udruženje je vraćeno kao kategorija i označeno sa nastavkom „ pu”.Definisano je kao pravno lice (samo ako je registrovano) koje osnivaju dva ili viÅ¡e privrednih druÅ¡tava ili preduzetnika, radi postizanja zajedničkih interesa ali bez mogućnosti da isto obavlja delatnost radi sticanja dobiti. 

 

     U delu o preduzetnicima nema bitnijih izmena u novom Zakonu o privrednim druÅ¡tvima.

 

     U svakom slučaju, novi Zakon je precizniji, jasniji i u praksi primenljiviji od predhodnih ali i dalje ne sasvim precizan, jasan i bez dilema,  za čije se otklanjanje mora oslanjati na podzakonska akta ali i na druge propise koji reguliÅ¡u pojedine dodirne tačke sa ovim novim Zakonom.

 

* Novi Zakon o privrednim društvima možete preuzeti u celini u delu Propisi > Privredni subjekti

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved