• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-09-29 # 07:45:17

Zakon o zaštiti poslovne tajne usvojen u Skupštini


Skupština Srbije usvojila zakon kojim se definiše i štiti poslovna tajna sa čime se uvodi malo više reda u ovoj oblasti u Srbiji


 

     Zakonom se ureÄ‘uje pravna zaÅ¡tita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije.

     Informacijama koje se Å¡tite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatrajuse naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički, tehnoloÅ¡ki, proizvodni podaci, studije, testovi, rezultati istraživanja, uključujući i formulu, crtež, plan, projekat, prototip, kod, model, kompilaciju, program, metod, tehniku, postupak, obaveÅ¡tenje ili uputstvo internog karaktera i slično, bez obzira na koji način su sačuvani ili kompilirani.

     Poslovnom tajnom, u smislu ovog zakona, smatra se bilo koja informacija koja ima komercijalnu vrednost zato Å¡to nije opÅ¡te poznata niti je dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopÅ¡tavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, i koja je od strane njenog držaoca zaÅ¡tićena odgovarajućim merama u skladu sa zakonom, poslovnom politikom, ugovornim obavezama ili odgovarajućim standardima u cilju očuvanja njene tajnosti, a čije bi saopÅ¡tavanje trećem licu moglo naneti Å¡tetu držaocu poslovne tajne.

     Poslovnom tajnom ne smatra se informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja domaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.

     Kao poslovna tajna u smislu zakona ne mogu se Å¡tititi informacije za koje je posebnim zakonima propisano da ne mogu predstavljati poslovnu tajnu.

     Pravo na zaÅ¡titu poslovne tajne ima domaće ili strano fizičko i pravno lice.

     Lice koje na osnovu zakona kontroliÅ¡e korišćenje poslovne tajne smatra se držaocem poslovne tajne.

     Držalac poslovne tajne može na drugo lice da prenese pravo korišćenja poslovne tajne.

     Pribavljanje, korišćenje, odnosno otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu drugim licima dozvoljeno je i bez saglasnosti držaoca, ako je izvrÅ¡eno u skladu sa zakonom, odnosno na način koji nije u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima.

     Svaka radnja preduzeta u okviru industrijskih ili komercijalnih aktivnosti koja za posledicu ima otkrivanje, pribavljanje, odnosno korišćenje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, bez saglasnosti držaoca poslovne tajne i na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima, smatra se delom nelojalne konkurencije.

 

     Svako domaće i strano fizičko i pravno lice koje na osnovu zakona kontroliÅ¡e poslovnu tajnu ima  pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno pribave, otkriju ili koriste poslovnu tajnu, na način koji je suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima

     Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima, podrazumeva se svaka radnja preduzeta u cilju utakmice na tržiÅ¡tu kojom se nanosi ili se može naneti Å¡teta konkurentu ili drugom fizičkom odnosno pravnom licu, a naročito:

     1)    povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne;

     2)    zloupotreba poslovnog poverenja;

     3)    industrijska ili komercijalna Å¡pijunaža;

     4)    prevara;

     5)    navoÄ‘enje na bilo koju prethodno nabrojanu radnju;

     6)    pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od lica u čijem je zakonitom posedu.

     Povredom poslovne tajne smatra se svako nezakonito pribavljanje, otkrivanje ili korišćenje poslovne tajne.       

     Ne smatra se povredom poslovne tajne saopÅ¡tavanje informacija ako je ono učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo radi ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

 

     Tužba zbog povrede poslovne tajne može se podneti u roku od Å¡est meseci od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najkasnije u roku od trigodine od dana kad je povreda učinjena.

     U slučaju spora, lice koje tvrdi da je informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu pribavilo ili otkrilo, odnosno da ih koristi na zakonit način u skladu sa zakonom dužno je da to i dokaže.

     Privredni prestup povrede poslovne tajne kažnjava se kaznom do 3.000.000,00 dinara, za privredno druÅ¡tvo i drugo pravno lice,  a za odgovorno lice kaznom u iznosom do 200.000,00 dinara.

 

     Zakon je objavljen u  Službenom glasniku  RS broj 72 od 28.09.2011. godine.  Stupa na snagu 06.10.2011. godine.

 

     Zakon o zaÅ¡titi poslovne tajne dostupan je na sajtu www.knjigovodstvo.rs  u delu  Propisi > Ostali propisi


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved